04-10-2018

Grupa Polnord podsumowuje I półrocze 2018 roku

Grupa Polnord podsumowuje I półrocze 2018 roku
W I półroczu 2018 r. Polnord wypracował 143,1 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wobec 97,4 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wzrost o 46,9 proc. jest głównie wynikiem rozpoznania w przychodach 489 lokali, czyli o 83,8% więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. W analizowanym półroczu Grupa wygenerowała 42,4 mln zł dodatnich przepływów z działalności operacyjnej, które poprawiły się w ujęciu r/r o 18,8 mln zł.

W okresie styczeń-czerwiec 2018 r. Grupa Polnord odnotowała stratę netto na poziomie 24,8 mln zł, co wynika z głównie ze wzrostu kosztów generalnego wykonawcy na inwestycjach realizowanych wcześniej przez KB Dom Sp. z o.o., wzrostu kosztów ogólnego zarządu oraz dodatkowych jednorazowych korekt wyniku finansowego. Powtarzalny wynik netto, po korekcie o zdarzenia o charakterze jednorazowym, wyniósł -11,9 mln zł.

W I półroczu br. Grupa zaraportowała 15,7 mln zł skonsolidowanego zysku brutto ze sprzedaży, który rok wcześniej ukształtował się na poziomie 20,5 mln zł. Strata operacyjna (EBIT) wyniosła 9,6 mln zł wobec 4,6 mln zł zysku operacyjnego rok wcześniej.

Pomimo niskiej rentowności działalności wykazywanej w rachunku zysków i strat, Grupa Polnord regularnie generuje dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Dodatkowo, dzięki otrzymanym dywidendom oraz spłatom pożyczek udzielonych spółkom JV (uwzględnionych w przepływach pieniężnych z działalności inwestycyjnej), w I półroczu 2018 r. Grupa zredukowała swoje zadłużenie netto o 29,5 mln zł w stosunku do stanu na koniec 2017 r.

- Grupa sukcesywnie rozlicza historyczną sprzedaż mieszkań, co widoczne jest we wzroście przychodów. Spadek marży na działalności podstawowej jest głównie wynikiem wyższych kosztów wykonawstwa. Ponadto Grupa odczuła wzrost innych pozycji kosztowych. Saldo jednorazowych korekt wyniku finansowego stanowiło połowę zaraportowanej straty netto - komentuje Piotr Woźniak, p.o. Członka Zarządu Polnord SA.


W okresie pierwszych 6 miesięcy 2018 r. Grupa Polnord:
- sprzedała 497 lokali wobec 650 lokali w I półroczu 2017 r. (spadek o 23,5 proc.), rozpoznała w przychodach 489 lokali wobec 266 lokali (wzrost o 83,8 proc.), a wyniku finansowym 517 lokali wobec 356 lokali w I półroczu 2017 r. (wzrost o 45,2 proc.).

Oferta Grupy na koniec czerwca br. uplasowała się na poziomie 904 lokali. Pierwsze dwa projekty w 2018 r. zostały uruchomione w lipcu: Wilania w warszawskim Wilanowie (120 lokali) oraz Osiedle Tęczowy Las, budynki 9-12 w Olsztynie (119 lokali). 

- Po rekordowej sprzedaży mieszkań w 2017 r. Polnord, zgodnie z trendami rynkowymi, notuje spadek sprzedaży lokali. Aktualnie jednym z priorytetowych zadań Zarządu jest weryfikacja budżetów wszystkich planowanych projektów. O kolejnych wprowadzeniach inwestycji do sprzedaży będzie decydowała przede wszystkim ich rentowność - wyjaśnia Marcin Mosz, p.o. Prezesa Zarządu Polnord SA.

 

Polnord