Regulamin serwisu DOMPRESS.PL

 

REGULAMIN SERWISU DOMPRESS.PL 

§ ZASADY OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług dostępnych w serwisie internetowym Dompress.pl na rzecz Użytkowników i Partnerów. Z usług serwisu polegających na zamawianiu publikacji oraz zamieszczaniu ogłoszeń mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

§ DEFINICJE

 1. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług serwisu DOMPRESS.PL i zaakceptowała niniejszy Regulamin poprzez korzystanie z Serwisu, niezależnie od tego czy zamieściła w nim swoje Ogłoszenie.
 2. Partner - firma prowadząca działalność w zakresie sprzedaży lub wynajmu nieruchomości (deweloper) lub przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (biuro nieruchomości) korzystający z usług serwisu na podstawie złożonego Zamówienia lub Abonamentu.
 3. Ogłoszenie - publikacja zamieszczona w serwisie DOMPRESS.PL zawierająca informacje dotyczące sprzedaży lub wynajmu nieruchomości przedstawione w formie tekstowej oraz graficznej, które umożliwiają osobom zainteresowanym kontakt z Ogłoszeniodawcą, w tym publikacja informacji o inwestycjach deweloperskich. Ogłoszenia publikowane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c.
 4. Ogłoszeniodawca - korzystający z serwisu DOMPRESS.PL Użytkownik indywidualny lub Partner zamieszczający Ogłoszenia w Serwisie.
 5. Cennik - ustalane przez DOMPRESS.PL opłaty za korzystanie przez Użytkowników indywidualnych i Partnerów z usług dostępnych w Serwisie.
 6. Zlecenie, Zamówienie, Abonament - dokumenty regulujące warunki współpracy Partnerów i Użytkowników z serwisem DOMPRESS.PL z uwzględnieniem zasad Regulaminu, który stanowi ich integralną część.
 7. Serwis - internetowy serwis ogłoszeniowy DOMPRESS.PL, którego właścicielem jest firma Dompress, działająca pod adresem www.dompress.pl.

§ ZASADY DZIAŁANIA I KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Wszelkie prawa do zarządzania i pobierania pożytków z Serwisu przysługują wyłącznie właścicielowi - firmie Dompress z siedzibą w Warszawie przy ulicy Włodarzewskiej 81C, NIP 649 111 02 37.
 2. Korzystanie z usług Serwisu inne niż publikowanie reklam i zamieszczanie ogłoszeń jest bezpłatne.
 3. Ogłoszeniodawcą może być osoba pełnoletnia lub osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dysponuje kontem poczty elektronicznej.
 4. Firma nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść oraz prawdziwość i rzetelność formułowanych ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie, za co odpowiedzialne są wyłącznie Ogłoszeniodawcy. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia Ogłoszeń, jeżeli zawierają treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie, szkodzące Serwisowi lub zawierające inne treści naruszające przepisy prawa obowiązującego w Polsce.
 5. Udostępnienie przez Użytkownika i Partnera serwisu danych osobowych poprzez wpisanie ich w formularzach zamieszczonych w Serwisie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez firmę danych osobowych Użytkownika w celu prawidłowego świadczenia przez nią usług. Przesłanie danych osobowych w formularzach oznacza również wyrażenie zgody przez Użytkowników i Partnerów Serwisu na przetwarzanie danych w celach statystycznych i marketingowych, w szczególności do promowania usług i produktów Partnerów serwisu i firm współpracujących z firmą w ramach usług świadczonych przez nią w Serwisie.
 6. Udostępnione przeze Użytkownika dane osobowe będą chronione przez firmę z zachowaniem najwyższej staranności, a w szczególności nie zostaną przekazane podmiotom trzecim.
 7. Zamieszczenie przez Użytkowników i Partnerów serwisu swoich danych osobowych i udzielenie przez nich zgody na przetwarzanie danych osobowych uprawnia firmę oraz podmioty wskazane w pt. 4 do przekazania danych osobowym podmiotom wskazanym w treści udzielonej zgody, w tym przede wszystkim Ogłoszeniodawcom.
 8. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych w celu ich modyfikowania.
 9. Zamieszczenie przez Użytkowników i Partnerów swoich danych osobowych w Serwisie uprawnia firmę i podmioty, którym zgodnie z pt. 6 dane osobowe zostały przekazane do skontaktowania się z nimi w celach marketingowych.
 10. Użytkownik/Pratner serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora serwisu Dompress.pl - firmę Dompress w postaci adresu e-mail, imienia, nazwiska i numeru telefonu oraz nazwy firmy, adresu i jej danych kontaktowych, które przekazał dobrowolnie podczas wysyłania formularza kontaktowego, formularza zapytania ofertowego, zapisując się jako odbiorca newslettera lub rejestrując się w serwisie.   
 11. Akceptując niniejszy Regulamin poprzez wysłanie formularzy zamieszczonych w Serwisie Użytkownik/Partner wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późniejszymi zmianami) oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w ramach działalności prowadzonej przez firmę zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami).
 12. W myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną udostępnienie przez Użytkowników serwisu danych osobowych poprzez wpisanie ich w wysyłanych formularzach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez nich na przetwarzanie przez firmę danych zamieszczonych w Serwisie w celach reklamowych oraz badania rynku i preferencji klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w ramach Serwisu przez firmę.
 13. Dane Użytkowników Serwisu zawarte w Ogłoszeniach mogą być wykorzystywane przez innych Użytkowników serwisu jedynie w celu nawiązania z nimi kontaktu w sprawie zamieszczonych Ogłoszeń. Niedozwolone jest korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, szczególnie w celu ich przetwarzania i upowszechniania. Jeśli inni Użytkownicy serwisu będą korzystać z danych w sposób inny niż wyżej określony firma nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności.
 14. Spółka, która administruje danymi osobowymi Użytkowników, którzy zamieścili w nim Ogłoszenie ma prawo przysyłać je do innych podmiotów korzystających z Serwisu. Przesłanie danych osobowych Użytkownika do danego podmiotu, oznacza iż podmiot ten może skontaktowania się z Użytkownikiem serwisu wyłącznie w zakresie dotyczącym zamieszczonego przez niego Ogłoszenia. Użytkownicy i Partnerzy serwisu nie mają prawa gromadzić oraz przetwarzać danych osobowych Użytkowników przekazanych przez firmę. Firma nie ponosi odpowiedzialności za przekazane dane osobowe Użytkowników Serwisu, jak również za kontaktowanie się z nimi przez innych Użytkowników serwisu w innym celu niż w sprawie Ogłoszenia.
 15. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przebieg i konsekwencje dalszych kontaktów między Użytkownikami serwisu.
 16. Pod rygorem odpowiedzialności karnej zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie w celach innych niż potrzeby własne. Zabronione jest wykorzystywanie z ich w celach handlowych oraz ich przetwarzanie oraz rozpowszechnianie Ogłoszeń, sprzedawanie ich, bezpłatne udostępnianie, dokonywanie zmian w Ogłoszeniach serwisu, usuwanie, jak również dokonywanie jakichkolwiek innych zmian w Serwisie.
 17. Firma nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Serwisu spowodowane awariami łącz telekomunikacyjnych oraz niezbędnymi pracami techniczno-konserwacyjnymi, a także jakiejkolwiek innej odpowiedzialności związanej z nieprawidłowym działaniem Serwisu.
 18. Firma zastrzega sobie prawo do czasowych przerw w dostępie do Serwisu koniecznych do przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych. Użytkownikom nie przysługują wobec firmy jakiekolwiek roszczenia związane ze sposobem działania Serwisu.

§ ZASADY WSPÓŁPRACY Z PARTNERAMI

 1. Usługi świadczone w Serwisie polegają na udostępnieniu Partnerom możliwości publikacji Ogłoszenia na podstawie Zlecenia, Zamówienia albo Abonamentu.
 2. Partnerzy zamieszczają Ogłoszenia w Serwisie, za treść których serwis nie odpowiada. 
 3. Za usługi świadczone w Serwisie Partner uiszcza zryczałtowaną opłatę abonamentową, której wysokość ustala firma.
 4. W ramach Abonamentu Partnerowi przysługuje możliwość publikacji określonej liczby Ogłoszeń w miesiącu.
 5. W przypadku przekroczenia ustalonej ilości Ogłoszeń w danym miesiącu kolejne Ogłoszenia będą publikowane wyłącznie w przypadku, kiedy Partner wyrazi zgodę na dodatkową opłatę.
 6. Termin płatności za usługi świadczone w Serwisie wynosi 14 dni licząc od daty wystawienia faktury przez Spółkę. W przypadku przekroczenia terminu płatności firma ma prawo wstrzymać świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności informowania Partnera.
 7. Spółka ma prawo wprowadzania zmian opłat abonamentowych. O zmianach i terminach rozpoczęcia ich obowiązywania Serwis poinformuje Partnerów drogą elektroniczną i/lub listowną z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. Do momentu wejścia w życie nowych opłat Partnerowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Abonamentu z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W czasie trwania okresu wypowiedzenia zachowują ważność dotychczasowe warunki współpracy. Brak oświadczenia o wypowiedzeniu Abonamentu będzie uznany za akceptację zmiany wysokości opłat.
 8. Partnerzy Serwisu wyrażają zgodę na promowanie przez firmę publikowanych w Serwisie Ofert za pośrednictwem takich mediów, jak prasa, radio, telewizja, internet oraz wyrażają zgodę na dokonywanie zmiany sposobu ich przedstawiania oraz dokonywania opracowań zdjęć i wizualizacji oraz treści wchodzących w skład ofert w sposób nie naruszający charakteru przekazu i jego przeznaczenia.
 9. Publikacja treści reklamowych dokonywanych w Serwisie bezpośrednio przez Partnerów jest zabroniona. Naruszenie tego zakazu uprawnia Spółkę do zaprzestania świadczenia usług na rzecz Partnera w trybie natychmiastowym.
 10. Publikacja przez Partnerów Ogłoszeń bezpośrednich w Serwisie jest dopuszczalna tylko za zgodą firmy na ustalonych między stronami warunkach zawartych w Zamówieniu.

§ ZASADY ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ

 1. Ogłoszeniodawca dokonuje wyboru typu nieruchomości i transakcji, podaje obowiązkowe dane dotyczące oferty, zamieszcza dane kontaktowe oraz akceptuje ostateczny wygląd Ogłoszenia.
 2. Od momentu akceptacji i wniesienia opłaty Ogłoszenie będzie wyświetlane w Serwisie przez wybrany przez Ogłoszeniodawcę okres czasu. O terminie zakończenia jego wyświetlania Ogłoszeniodawca zostanie poinformowany drogą elektroniczną.
 3. Publikacja Ogłoszeń Partnerów serwisu (biur nieruchomości, deweloperów, czy innych podmiotów gospodarczych działających na rynku nieruchomości) odbywa się na podstawie Zamówień zawartych w oparciu o aktualną ofertę handlową Serwisu.
 4. W trakcie dodawania Ogłoszenia Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych przez firmę, a także firmy współpracujące z nią zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133, poz. 883).
 5. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych w celu ich poprawienia lub zmiany.
 6. Ogłoszenie prawidłowo zarejestrowane zostanie zamieszczone w Serwisie niezwłocznie po zatwierdzeniu i opłaceniu go przelewem, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, chyba że w tym czasie nastąpi nieprzewidziana awaria Serwisu.
 7. Okres publikacji Ogłoszenia dodanego do Serwisu za pomocą formularza zostaje określony zgodnie z wyborem dokonanym przez Ogłoszeniodawcę w momencie dodania Ogłoszenia. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Ogłoszenie klikając na link w mailu otrzymanym uprzednio jako potwierdzenie dodania Ogłoszenia w Serwisie.
 8. Wysokość opłat za publikację Ogłoszeń przez Użytkowników w Serwisie podana jest w Cenniku dostępnym na stronie www.dompress.pl. Opłaty za publikację Ogłoszeń pobierane są z góry. W przypadku błędnego dodania Ogłoszenia lub jego usunięcia przed upływem terminu ważności Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłaty poniesionej za publikację Ogłoszenia.
 9. W przypadku chęci przedłużenia czasu emisji danego Ogłoszenia Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do wniesienia kolejnej opłaty za publikację Ogłoszenia w Serwisie.
 10. Treść zamieszczanego Ogłoszenia nie może być sprzeczna z obowiązującymi w Polsce normami prawnymi, etycznymi oraz dobrymi obyczajami.
 11. Niedozwolone jest zamieszczanie Ogłoszeń, które nie dotyczą nieruchomości pod rygorem usunięcia ich w trybie natychmiastowym przez administratora Serwisu.
 12. Ogłoszeniodawca może zamieścić wyłącznie takie Ogłoszenie, które dotyczy nieruchomości, co do której posiada tytuł prawny lub stosowne pełnomocnictwa udzielone notarialnie przez właściciela nieruchomości.
 13. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do podania w treści Ogłoszenia informacji o nieruchomości wyłącznie takich, które są zgodne ze stanem faktycznym.
 14. W przypadku dodawania w Ogłoszeniu informacji w formie graficznej (wizualizacje, zdjęcia), Ogłoszeniodawca musi posiadać do nich prawa autorskie.
 15. Odpowiedzialność za treść Ogłoszeń wyrażoną w formie tekstowej lub graficznej ponosi wyłącznie Ogłoszeniodawca. Firma nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść zamieszczanych Ogłoszeń oraz za szkody powstałe w wyniku podania w treści Ogłoszenia nieprawdziwych lub niepełnych danych, a także za skutki dokonanych transakcji, które zostaną zawarte na podstawie Ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie, jak również za brak realizacji takich transakcji.
 16. Niedozwolone jest umieszczanie w miejscu przeznaczonym na Ogłoszenie jakichkolwiek reklam, a jeśli tak się stanie Ogłoszenia takie będą natychmiast usuwane przez administratora Serwisu bez zwrotu opłaty i powiadomienia Ogłoszeniodawcy.
 17. Niedopuszczalne jest zamieszczanie Ogłoszeń z podaniem innego typu transakcji niż właściwy dla danej Oferty.
 18. Zabronione jest zamieszczanie plików graficznych nie przedstawiających wystawianej nieruchomości, a w szczególności takich które zawierają treści reklamowe.
 19. Niedozwolone jest zamieszczanie Ogłoszeń, w których wpisana jest lokalizacja nieruchomości inna niż rzeczywista.
 20. W przypadku stwierdzenia, że treść Ogłoszenia narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, firma zastrzega sobie prawo odmowy publikacji i usunięcia Ogłoszenia bez zwrotu opłaty uiszczonej podczas jego zamieszczania oraz uprzedniego powiadomienia Ogłoszeniodawcy.
 21. Dane Użytkowników serwisu zawarte w Ogłoszeniach mogą być wykorzystywane wyłącznie w zakresie dotyczącym danego Ogłoszenia. Użytkownicy serwisu nie mogą kontaktować się z Ogłoszeniodawcami w innym zakresie niż w sprawie wystawionej nieruchomości.
 22. Ogłoszenie zamieszczane w Serwisie może dotyczyć sprzedaży lub wynajmu tylko jednej nieruchomości. Wyjątek stanowią Ogłoszenia inwestycji zamieszczane przez Partnerów.
 23. Działania mające na celu wprowadzanie w błąd Użytkowników serwisu, w szczególności celowe podawanie w treści Ogłoszeń nieprawdziwych danych, które spowodują pogorszenie jakości informacji zawartych w Serwisie są zakazane.
 24. Serwis odpowiada do wysokości wniesionych opłat za wadliwe działanie systemu zamieszczania Ogłoszeń, w wyniku którego nie zostanie opublikowane Ogłoszenie lub jego część.
 25. Ogłoszenia wyróżnione prezentowane są na liście wyników wyszukiwania przed pozostałymi Ogłoszeniami. Serwis nie gwarantuje stałej pozycji wyróżnionego Ogłoszenia na liście wyników wyszukiwania. Pozycja Ogłoszenia może ulec zmianie wskutek działań podejmowanych przez innych Ogłoszeniodawców.

§ ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SERWISIE

W świetle przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, w jaki sposób, w jakich celach i jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe w serwisie Dompress.pl mają związane z tym prawa jego Użytkownicy. 

RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO). RODO obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które dotyczą korzystania z usług internetowych, w tym portalu Dompress.pl. Poniżej informacje, które pragniemy Ci przekazać w świetle aktualnych przepisów. Akceptując regulamin zgadzasz się na zasady przetwarzania danych przez serwis Dompress.pl.       

Czym są dane osobowe?

Zgodnie z RODO, dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszych serwisów takimi danymi jest np. adres e-mail, adres IP, czy Twoje dane, które zostawiasz wypełniając formularz zapytania ofertowego tj. imię, adres e-mail i telefon, formularz kontaktowy, czy zapisując się na newsletter.  Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych przez nas lub naszych Zaufanych Partnerów na naszej stronie i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych i podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane  jest firma Dompress z siedzibą w Warszawaie przy ulicy Włodarzewskiej 81C (zwana dalej firmą), operator internetowego serwisu nieruchomości Dompress.pl (dalej zwanego Dompress.pl). 
Administrator zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego odbiorcom, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać dodatkowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych pod adres e-mail: info@dompress.nieruchomosci.pl lub adres pocztowy: Dompress, 02-393 Warszawa, ulica Włodarzewska 81C lok. 81. 

Skąd mamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie podczas zakładania konta użytkownika Dompress.pl, kiedy korzystałeś z formularza zapytania ofertowego umieszczonego przy ofertach mieszkaniowych, zapisywania się na newsletter, czy podczas wysyłania formularza kontaktowego. 
Podanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym na profilowanie oraz w celach analitycznych jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przeze Ciebie w ramach korzystania z portalu Dompress.pl, w tym zapisywanych w plikach cookies - Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Dompress.pl?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych jest Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie (art. 6 ust. 1 lit a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO), wyrażona poprzez akceptację regulaminu serwisu Dompress.pl.

RODO przewiduje kilka rodzajów podstaw prawnych dla przetwarzania danych, w przypadku Dompress.pl ma zastosowanie kilka z nich. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania świadczonych przez serwis usług, a także w celach analitycznych i marketingowych, w tym profilowania, szczególnie do:

• Umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z serwisu Dompress.pl, w tym dokonywania transakcji i płatności;
• Zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
• Zawierania umów i realizacji usług świadczonych w ramach zawartych umów z klientami serwisu w oparciu o akceptację postanowień regulaminu serwisu; 
• Obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz np. przez formularz kontaktowy;
• Kontaktowania się z Tobą w celach związanych ze świadczeniem usług;
• Monitorowania Twojej aktywności oraz innych użytkowników, obejmującej np.
wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie Twoją aktywnością w Dompress.pl;
• Dostosowywania poszczególnych ofert w ustawieniach portalu; 
• Prowadzenia skierowanych do Ciebie działań marketingowych; 
• Kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami
marketingowymi poprzez dostępne kanały komunikacji; 
• Zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych serwisu i przeciwdziałanie oszustwom oraz nadużyciom;
• Poprawy działania usług, a także szacowania głównych zainteresowań i potrzeb użytkowników serwisu;
• Obsługi Twoich próśb przekazywanych działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz
kontaktowy;
• Na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym do profilowania dla tego celu;
• Do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonania pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników; 

Za Twoją zgodą przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies. Przepisy prawa wymagają od nas także przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Twoje dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z wymienionymi powyżej. 
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób, jak ją wyraziłeś. 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane możemy przekazać podmiotom współpracującym z firmą, jeśli wyrazisz na to zgodę. Mogą być również powierzone do przetwarzania innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez Dompress.pl.
Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z  podmiotami wspierającymi nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, wykonującym usługi konsultingowe, wspomagającym obsługę użytkowników Dompress.pl. W tym, na przykład agencjom marketingowym, dostawcom usług przechowywania danych, usługodawcom IT, dostawcom usług serwisowych. Przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. 
Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.

Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Udzieloną dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych możesz w każdej chwili wycofać. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zapewniamy Ci wszystkie prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w tym: prawo dostępu do Twoich danych osobowych, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, nie poddawania ich zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji; prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Możesz edytować Twoje preferencje w zakresie udzielonej zgody, kontaktując się z nami w sposób wskazany powyżej. 

Z tych uprawnień możesz skorzystać np. gdy:

• Uznasz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• W przypadku, jeśli Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez firmę; wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; 
• Kiedy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; 
• W odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe; wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych; 
• W odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą;
• Przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś. 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do momentu wycofania zgody lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę. 
Przetwarzać dane będziemy także w przypadku niezbędności danych do wykonania zawartych umów, przez czas ich wykonywania, a także po ich zakończeniu w celach wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności podatkowych i rachunkowych. 
Będziemy przechowywać dane przez okres, w którym firma zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. 
W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. 
Twoje dane osobowe przechowywać będziemy do celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 

§ ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę Dompress z siedzibą w Warszawie przy ulicy Włodarzewskiej 81C lok. 81, NIP 649 111 02 37 (zwana dalej firmą) oraz partnerów współpracujących z firmą, w tym firmy deweloperskie, które otrzymują zapytania ofertowe za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych zamieszczonych w serwisie, moich danych osobowych w postaci adresu e-mail, imienia, nazwiska i telefonu, które dobrowolnie podałem/am podczas wysyłania formularza kontaktowego zamieszczonego w serwisie w zakładce Kontakt lub zapytania o ofertę mieszkaniową z formularza zamieszczonego na stronach ofertowych w zakładce Oferta mieszkaniowa.  

Jednocześnie oświadczam, że dane osobowe podane zostały zgodnie z prawdą i że zostałem poinformowany przez firmę zanim wyraziłem/am zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, iż w każdym momencie mogę ją wycofać, a wycofanie przeze mnie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego firma dokonywała na podstawie mojej zgody udzielonej przed jej wycofaniem oraz o moich prawach w związku z aktualnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania i ochrony danych osobowych. 

§ POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKES

Serwis internetowy DOMPRESS.PL prowadzony przez firmę Dompress z siedzibą w Warszawie przy ulicy Włodarzewskiej 81C lok. 81 służy przekazywaniu informacji pomiędzy Użytkownikami dotyczących szeroko pojętego rynku nieruchomości. Taki cel zostanie osiągnięty wyłącznie, jeśli Użytkownicy serwisu dokonają wymiany swoich danych. 

Przekazanie i udostępnianie danych w Serwisie jest dobrowolne. Od przekazanych danych zależy nie tylko jakość usług świadczonych przez Serwis, ale i realizacja celów zakładanych przez jego Użytkowników i Partnerów.

Aby można było przetwarzać dane przekazane przez osobę fizyczną, obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych nakładają obowiązek uprzedniego uzyskania na to zgody. Dlatego Serwis daje osobom fizycznym możliwość decyzji co do udzielenia takiej zgody.

W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa otrzymanych od Użytkowników danych Serwis przyjął określoną taktykę zawartą w dokumencie: Polityka prywatności, która ma na celu ochronę danych dotyczących wszystkich Użytkowników Serwisu.

Firma postanowiła, że:

 1. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych odbywać się będzie zgodnie z aktualnymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 2. Użytkownicy serwisu pozostają anonimowi, chyba że sami zdecydują o podaniu danych osobowych.
 3. Dostęp do wszystkich systemów informatycznych firmy jest przez nią kontrolowany. Użytkownik w każdym momencie ma prawo do wglądu do przekazanych przez siebie danych osobowych, może zażądać dokonania ich aktualizacji, czy usunięcia z bazy danych.
 4. Spółka nie rozpowszechnia otrzymanych danych oraz nie przekazuje ich osobom trzecim w sposób inny, niż wynika to z woli Użytkownika i może przekazać dane personalne uzyskane od Użytkowników serwisu wyłącznie zgodnie z zasadami przewidzianymi w prawie. 
 5. W przypadkach innych niż określony powyżej, dane osób fizycznych mogą zostać ujawnione jedynie wówczas, gdy wynika to z obowiązujących w Polsce przepisów prawa.
 6. Partnerzy serwisu mogą uzyskiwać jedynie ogólne dane na temat Użytkowników, bez wskazania konkretnych danych określonych Użytkowników.
 7. Do danych osobowych przetwarzanych przez firmę mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni do tego pracownicy, którzy zobowiązani są do zachowania danych w tajemnicy i chronienia do nich dostępu.
 8. Serwer, na którym przechowywane są dane chroniony jest przez Spółkę wszelkimi możliwymi środkami technicznymi.
 9. Spółka wykorzystuje sprzęt i oprogramowanie do utrzymywania bezpieczeństwa przechowywanych danych. Aby zapewnić Użytkownikom prawidłowe korzystanie z Serwisu i wyszukiwanie Ogłoszeń Serwis stosuje tzw. cookies, informacje zamieszczone przez serwer www.dompress.pl na komputerze Użytkownika. Przeglądarka internetowa może też przechowywać na dysku komputera pliki tekstowe cookies. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, ale ich zawartość nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za ich pomocą nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 10. Spółka przechowuje pliki cookies na komputerach Użytkowników w celu utrzymania sesji w ten sposób, że Użytkownik nie musi za każdym razem wpisywać swojego loginu i hasła, co m.in. umożliwia systemowi „zapamiętywanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i parametrów wyszukiwań oraz personalizacji interfejsu Użytkownika, a także pozwala na tworzenie statystyk oglądalności dla Partnerów i prezentacji reklam internetowych o treści odpowiadającej zainteresowaniom Użytkownika, tworzenie ankiet internetowych i zabezpieczanie ich przed wielokrotnym uczestnictwem w tej samej dziedzinie przez tego samego Użytkownika.
 11. Oprogramowanie Serwisu domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje o sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Istotne dla Użytkowników jest to, że istnieje możliwość takiego skonfigurowania przeglądarek internetowych, które spowoduje, że możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera Użytkownika zostanie całkowicie wyłączone. Efektem wyłączenia obsługi plików cookies może być jednak utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu.

W serwisie Dompress.pl i wykorzystywanych aplikacjach używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobnych, służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (komputer, tablet, smartphon, itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. 

Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookie, możesz zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy jednak, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla uwierzytelniania, bezpieczeństwa i preferencji utrudni korzystanie ze stron internetowych, a w skrajnych przypadkach może je także uniemożliwić. 

Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookie w ustawieniach preferencji. Użytkownicy powinni przeczytać politykę ochrony prywatności tych przeglądarek, aby poznać ich zasady korzystania z plików cookies. Ograniczenie możliwości ustawienia plików cookie może jednak pogorszyć ogólną jakość korzystania ze stron internetowych.

§ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Korzystanie z usług oferowanych w Serwisie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Firma Dompress zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu bez wcześniejszego indywidualnego informowania o tym Użytkowników, a zmiany wprowadzone w nim obowiązują od chwili opublikowania ich w Serwisie.
 3. Wszelkie spory związane z usługami dostępnymi w Serwisie będą rozstrzygane polubowne, a jeśli nie będzie to możliwe, właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie sąd adekwatny dla siedziby firmy.
 4. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Serwis powinny być składane w formie pisemnej i przesyłane listem poleconym na adres firmy: Dompress, 02-393 Warszawa, ul. Włodarzewska 81 C lok. 81 lub mailem na adres: biuro@dompress.nieruchomosci.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania, a zgłaszający zostanie poinformowany o sposobie jej realizacji. W przypadku stwierdzenia emisji Ogłoszenia zawierającego dane, których nie zamieścił Użytkownik serwisu prosimy o kontakt z nami. 

Firma wszelkimi możliwymi metodami zmierza do zapewnienia pełnego bezpieczeństwa danych przekazywanych przez Użytkowników, ale nie może wykluczyć, iż dane te będę niewłaściwie wykorzystywane przez innych Użytkowników serwisu. Firma nie ponosi odpowiedzialności za tego typu zdarzenia.

Bezpieczeństwo przekazywanych danych zależy również od samych Użytkowników serwisu, którzy powinni zastosować określone reguły ostrożności, a w szczególności dopilnować, aby do ich haseł nie miały dostępu osoby trzecie.