14-09-2021

Develia bliżej sprzedaży Sky Tower

Develia bliżej sprzedaży Sky Tower
Grupa Develia podpisała ze spółką należącą do Funduszu Inwestycyjnego zarządzanego przez Adventum Group przedwstępną umowę sprzedaży wszystkich należących do niej udziałów w projekcie Sky Tower we Wrocławiu

Cenę sprzedaży ustalono na 84,4 mln EUR, która  zostanie pomniejszona o wartość nie-rozliczonych zachęt dla najemców, a transakcja ma być sfinalizowana do końca 2021 roku. 

- Sprzedaż Sky Tower jest ważnym elementem strategii ogłoszonej na początku 2021 r. Kon-sekwentnie redukujemy nasze zaangażowanie w segmencie komercyjnym stawiając na rozwój w działalności mieszkaniowej i PRS – mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii. – Budynek, który przez lata stał się jedną z wizytówek Wrocławia, trafi do Adventum Group funduszu z dużym doświadczeniem na rynku nieruchomości – dodaje prezes.

Stronami transakcji są Sky Tower, spółka należąca do Develii i Olimp Investment, spółka kon-trolowana przez Adventum Group. Przedmiotem sprzedaży będą wszystkie należące do Grupy Develi udziały w prawie własności nieruchomości Sky Tower (79,55 proc.). Pozostałe udziały po-zostaną w posiadaniu właścicieli wydzielonych lokali. Cenę sprzedaży ustalono na 84,4 mln EUR i zostanie ona pomniejszona o nierozliczone na dzień zawarcia finalnej transakcji zachęty dla najemców z tytułu umów najmu. Podpisanie ostatecznej umowy jest uzależnione od speł-nienia warunków zawieszających.

- Wynegocjowana cena sprzedaży Sky Tower nieznacznie odbiega od wartości księgowej bu-dynku. Pieniądze pozyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na spłatę kredytu związane-go z projektem w wysokości blisko 194  mln zł oraz na dalszy dynamiczny rozwój działalności w segmencie mieszkaniowym, która w naszej ocenie jest najbardziej perspektywiczną – mówi Paweł Ruszczak, wiceprezes Develii.

Sky Tower jest najwyższym budynkiem we Wrocławiu i jednym z najwyższych w Polsce. 

Develia