24-03-2022

Develia robi pierwszy krok do zagospodarowania gruntu w Malinie

Develia robi pierwszy krok do zagospodarowania gruntu w Malinie
Develia podpisała list intencyjny o współpracy joint venture z Hillwood Polska dotyczą-cy zamiaru wspólnej inwestycji na nieruchomości położonej w Malinie koło Wrocławia polegającej na realizacji centrum logistycznego o powierzchni minimum 400 tys. GLA. Szacunkowa wartość całego projektu przekroczy 1,5 mld zł.

List intencyjny określa zasady współpracy Develii i Hillwood Polska przy realizacji parku logi-stycznego wraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową. Właścicielem nieruchomości, na której powstanie centrum logistyczne jest spółka zależna od Develii. Projekt będzie realizo-wany w co najmniej czterech etapach, dlatego list intencyjny przewiduje etapową sprzedaż gruntu do spółki celowej, w której Develia będzie posiadać 25% udziałów. Deweloper szacuje, że przychód ze sprzedaży całej nieruchomości gruntowej wyniesie około 35 mln euro. W pod-stawowym scenariuszu Develia nie przewiduje dodatkowego zaangażowania finansowego w realizację centrum logistycznego.

Parametry projektu zostaną ustalone w oparciu o biznes plan przyjęty w trakcie negocjacji umowy joint venture. Jego realizacja wymaga od partnerów współpracy na wszystkich etapach - od uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych, przez budowę, na komercjalizacji obiektu kończąc. Projekt będzie czerpać z doświadczenia obu firm, ale operacyjne zarządza-nie będzie realizowane przez zespół Hillwood.

- Nawiązanie współpracy z Hillwood Polska w celu realizacji parku logistycznego na naszym gruncie w Malinie to realizacja kolejnego elementu strategii Develii. Dążymy do maksymalizacji wartości w ramach dezinwestycji tego aktywa, które spółka kupiła w 2007 r., a list intencyjny jest pierwszym krokiem w tym kierunku. Poza przychodem ze sprzedaży gruntu, Develia bę-dzie posiadać udział w zyskach z tego projektu, który powinien się zakończyć do 2029 r. - mó-wi Andrzej Oślizło, prezes Develii. - Wspólnie z naszym partnerem prowadzimy rozmowy z lokalnymi władzami na temat zmiany przeznaczenia terenu, która umożliwi realizację przed-sięwzięcia. Liczymy, że uda nam się wypracować optymalne rozwiązanie - podsumowuje Andrzej Oślizło.

- Realizacja projektu w Malinie jest krokiem w kierunku powiększenia naszej oferty w okolicach Wrocławia. Nasze sukcesy w prowadzeniu projektów w formule joint venture pozwolą na zop-tymalizowanie wyników obu partnerów – mówi Hubert Michalak, Prezes Hillwood Polska. – Park logistyczny, który wybudujemy we współpracy z Develią, będzie naszym piątym centrum magazynowym w tym rejonie. Wrocław i cały Dolny Śląsk cieszą się ogromnym zainteresowa-niem wśród najemców, szczególnie firm z sektorów e-commerce oraz logistyki. Jak wskazują dane za ostatni kwartał ubiegłego roku, jest to trzeci największy rynek w kraju pod względem popytu zgłaszanego na nowoczesne powierzchnie magazynowe – dodaje Hubert Michalak.  

Develia