31-03-2022

Grupa Develia osiągnęła 153,9 mln zł zysku netto w 2021 r.

Grupa Develia osiągnęła 153,9 mln zł zysku netto w 2021 r.
• W 2021 r. przychody ze sprzedaży grupy Develia wyniosły 911,9 mln zł, czyli 76,4% więcej niż rok wcześniej. • Zysk netto grupy wyniósł 153,9 mln zł wobec 138,8 mln zł straty w 2020 r. • W minionym roku Develia sprzedała 1921 lokali na podstawie umów deweloper-skich i przedwstępnych w porównaniu do 1361 rok wcześniej. • W 2021 r. deweloper przekazał 1903 lokale wobec 1153 w 2020 r. • Na koniec grudnia 2021 r. Develia posiadała 359,8 mln zł gotówki i krótkotermi-nowych aktywów finansowych. • W minionym roku Develia kontynuowała dezinwestycje aktywów komercyjnych. W marcu br. spółka sfinalizowała umowę sprzedaży projektu Sky Tower za 82,4 mln euro.

- Mamy za sobą bardzo dobry rok, co potwierdzają wyniki finansowe i wyniki sprzedaży. Zrea-lizowaliśmy cele, które postawiliśmy sobie na początku ubiegłego roku, część z nich z nawiąz-ką. Przekroczyliśmy zarówno plan sprzedaży, jak i plan przekazań mieszkań. Na swoim koncie mamy także sukcesy w zakresie realizacji dezinwestycji aktywów komercyjnych. Przede wszystkim sfinalizowaliśmy sprzedaż Sky Tower, ale podpisaliśmy też istotne listy intencyjne, które przybliżają nas do realizacji kolejnych strategicznych celów. Pozyskane ze sprzedaży środki będziemy reinwestować w dającą wyższe zwroty działalność deweloperską i PRS, którą również stopniowo rozwijamy - mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii. – W ostatnich miesią-cach mierzymy się z niepewnością makroekonomiczną i geopolityczną, co nie pozostaje bez wpływu na rynek deweloperski. Możemy spodziewać się przede wszystkim zmian w strukturze popytu - m.in. na skutek napływu imigrantów i rosnących stóp procentowych, coraz większym zainteresowaniem będą cieszyć się mieszkania na wynajem. Mamy szeroki i różnorodny bank gruntów, uważnie obserwujemy rynek i preferencje klientów, dlatego jesteśmy przygotowani na różne scenariusze – dodaje Andrzej Oślizlo.

Działalność deweloperska

W 2021 r. Develia sprzedała 1921 lokali na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych wobec 1361 lokali w 2020 r., co oznacza wzrost o ponad 40%. Największą sprzedaż dewelo-per odnotował w projektach: Centralna Park i Słoneczne Miasteczko w Krakowie, Osiedle La-tarników w Gdańsku i Ceglana Park w Katowicach. W minionym roku spółka przekazała 1903 lokale wobec 1153 rok wcześniej, czyli o 65% więcej. 

W samym IV kwartale deweloper sprzedał 421 lokali. Najwięcej mieszkań znalazło nabywców w Krakowie (136) i w Gdańsku (99). Było to konsekwencją rozszerzenia oferty w tych miastach w II połowie 2021 r. W okresie październik-grudzień 2021 r. Develia przekazała 624 lokale, czyli 53% więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. Wzrost ten jest pochodną wysokiej liczby przekazań w Warszawie i Gdańsku.

W minionym roku Develia wprowadziła do sprzedaży 1985 lokali, poszerzając ofertę we wszystkich miastach, w których prowadzi działalność, tj. w Gdańsku, Krakowie, Warszawie, Katowicach oraz we Wrocławiu. 

Jednym z priorytetów, który przyświecał Develii w minionym roku było poszerzenie banku gruntów. Deweloper kupił tereny pod 4700 nowych mieszkań. Obecny bank ziemi pozwala spółce na budowę blisko 9 tys. lokali. Dodatkowo Develia nawiązała współpracę z Grupo Lar, w ramach której powstaną wspólne inwestycje na Ursynowie, Saskiej Kępie i Białołęce w War-szawie liczące łącznie ponad 600 mieszkań. 

Develia rozwija swoją działalność w segmencie PRS. Pod koniec ubiegłego roku spółka podpi-sała dwa listy intencyjne związane z zaangażowaniem w ten segment rynku i rozpoczęła ne-gocjacje warunków sprzedaży nieruchomości w Warszawie i we Wrocławiu. Ponadto dewelo-per wytypował kilka innych inwestycji, które oferuje inwestorom instytucjonalnym w ramach zakupów pakietowych. Projekty w tym obszarze będą finansowane m.in. ze środków pozyska-nych ze sprzedaży aktywów komercyjnych. Celem spółki na 2022 r. jest dostarczenie na rynek PRS 600-800 mieszkań.

Działalność komercyjna

Zgodnie z założeniami przedstawionej na początku 2021 r. strategii, Develia stopniowo redu-kuje swoje zaangażowanie w segmencie komercyjnym. We wrześniu 2021 r. grupa Develia podpisała z Olimp Investment, spółką należącą do funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Adventum Group, przedwstępną umowę sprzedaży wszystkich należących do niej udzia-łów (79,55%) w projekcie Sky Tower we Wrocławiu. Transakcja została sfinalizowana w marcu br., a ostateczna cena sprzedaży wyniosła 82,4 mln euro. W minionym roku deweloper prowa-dził  także rozmowy na temat sprzedaży projektów Wola Retro w Warszawie oraz Arkady Wro-cławskie, czego efektem było zawarcie na początku 2022 r. listu intencyjnego dotyczącego sprzedaży wrocławskiego obiektu. Poziom komercjalizacji Arkad Wrocławskich wynosi 95%, a Wola Retro, po podpisaniu w marcu br. umowy z EOS Poland na wynajęcie ponad 2100 mkw. powierzchni w warszawskim biurowcu, 86%.

W marcu 2022 r. Develia podpisała list intencyjny z Hillwood Polska dotyczący realizacji pro-jektu magazynowego na posiadanym gruncie w Malinie pod Wrocławiem w ramach współpracy joint venture. Deweloper szacuje, że przychód ze sprzedaży całej nieruchomości gruntowej wyniesie około 35 mln euro. Develia nie przewiduje dodatkowego zaangażowania finansowego w realizację centrum logistycznego. Poza przychodem ze sprzedaży gruntu, deweloper będzie posiadać udział w zyskach z tego projektu. Udział Develii w joint venture ma wynieść 25%. Spółka dąży do maksymalizacji wartości w ramach dezinwestycji tego aktywa, które kupiła w 2007 r., a list intencyjny jest pierwszym krokiem w tym kierunku. 

Środki pozyskane ze sprzedaży nieruchomości komercyjnych będą przeznaczane na charakte-ryzujące się wyższą rentownością projekty mieszkaniowe i PRS. W 2021 r. wynik segmentu komercyjnego pozostawał pod wpływem aktualizacji wycen nieruchomości, ale już w znacznie mniejszym stopniu niż w roku poprzednim. Mimo to grupa Develia osiągnęła bardzo dobre wy-niki. 

Wyniki finansowe

Dane finansowe (tys. zł)

2021

2020

Zmiana

Przychody

911 934

517 114

76,35%

Zysk brutto ze sprzedaży

281 268

183 618

53,18%

Marża brutto ze sprzedaży

30,84%

35,51%

 -4,67pp

Zysk brutto ze sprzedaży segment deweloperski

236 657

134 757

75,62%

Marża brutto ze sprzedaży segment deweloperski

28,75%

31,33%

 -2,57pp

Zysk brutto ze sprzedaży segment komercyjny

44 565

48 788

-8,66%

Marża brutto ze sprzedaży segment komercyjny

50,16%

56,14%

 -5,98pp

EBITDA

221 363

-70 554

-

EBITDA bez przeszacowań nieruchomości

218 080

142 925

52,58%

Zysk netto

153 946

-138 800

-

Skorygowany zysk netto*

156 754

99 006

58,33%

 

(*) – skorygowany zysk netto, liczony według wzoru: skorygowany zysk netto = zysk netto – zysk/(strata) z nieruchomości inwestycyjnych – przychody/koszty finansowe z tytułu wycen zobowiązań finansowych w EUR – podatek odroczony utworzony od korygowanych pozycji

Przychody grupy w 2021 r. wyniosły 911,9 mln zł wobec 517,1 mln zł rok wcześniej. Develia wypracowała 153,9 mln zł zysku netto wobec 138,8 mln zł straty w 2020 r.

Zysk brutto ze sprzedaży z działalności deweloperskiej wyniósł w ubiegłym roku 236,7 mln zł przy przychodach 823 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży z usług najmu wyniósł 44,6 mln zł przy przychodach 88,8 mln zł.

- Na dobre wyniki w ubiegłym roku znaczący wpływ miała działalność w segmencie dewelo-perskim, w którym przekazaliśmy klientom 1903 lokale. Wynik był również wspierany zmniej-szeniem odpisów wartości dwóch gruntów w Krakowie i Katowicach, będących konsekwencją wyższych cen sprzedaży mieszkań i zmianom planistycznym – mówi Paweł Ruszczak, wice-prezes zarządu Develii. – Poprzez postępującą dezinwestycje aktywów komercyjnych bę-dziemy zwiększać efektywności działalności koncentrując się na segmencie deweloperskim. Umożliwi to wzrost ROE do ponad 15% i pozwoli na dalszą poprawę wyników – dodaje Paweł Ruszczak.
W maju i październiku 2021 r. Develia przeprowadziła dwie emisje obligacji o łącznej wartości 250 mln zł. W maju do inwestorów trafiły papiery o wartości 150 mln zł oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 2,95% w skali roku. Termin wykupu został ustalony na maj 2024 r. Październikowa emisja miała war-tość 100 mln zł, a marża ponad WIBOR 3M została ustalona na 2,7%. Termin wykupu obligacji został ustalony na październik 2024 r. 

W 2021 r. Develia wypłaciła akcjonariuszom 76,1 mln zł, czyli 0,17 zł na akcję. W tym roku ze względu wyższy poziom wygenerowanego zysku i sprzedaż aktywów komercyjnych dywidenda może być wyższa.

Na koniec 2021 r. Develia posiadała 359,8 mln zł gotówki i krótkoterminowych aktywów finan-sowych, a zobowiązania finansowe wyniosły 956,4 mln zł w porównaniu z 838,7 mln zł na ko-niec 2020 r. 

 

Develia