18-05-2023

Grupa Develia osiągnęła 58,4 mln zł zysku netto w I kwartale 2023 r.

Grupa Develia osiągnęła 58,4 mln zł zysku netto w I kwartale 2023 r.
• W I kwartale 2023 r. przychody ze sprzedaży grupy Develia wyniosły 257,2 mln zł, co oznacza wzrost o 164% w porównaniu do 97,6 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. • Zysk netto grupy wyniósł 58,4 mln zł wobec 13,1 mln zł zysku netto w I kwartale 2022 r., czyli 347% więcej. • W okresie styczeń - marzec 2023 r. deweloper sprzedał 533 lokale, co oznacza wzrost o 30% w stosunku do IV kwartału 2022 r. oraz przekazał 441 mieszkań. • W kwietniu 2023 r. Develia sfinalizowała sprzedaż biurowca Wola Retro w War-szawie za kwotę 69,3 mln euro. • Na koniec marca 2023 r. Develia posiadała łącznie 686,1 mln zł gotówki, krótko-terminowych aktywów finansowych i pozostałych aktywów finansowych wobec 481,6 mln zł na koniec 2022 r.

- Jesteśmy zadowoleni z wyników za I kwartał 2023 r. i optymistycznie patrzymy na realizację celów, które postawiliśmy sobie na ten rok. Od początku roku obserwujemy kontynuację tendencji wzrostowej rynku, która rozpoczęła się już w IV kwartale ubiegłego roku. Widzimy w oddziałach, że ten trend utrzymuje się i chcemy go wykorzystać, by dalej zwiększać nasz udział w rynku - mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii. - W szybszym rozwoju naszej podstawowej działalności w segmencie mieszkaniowym pomogą nam środki pozyskane ze sprzedaży obiektów komercyjnych. W kwietniu br. sfinalizowaliśmy transakcję sprzedaży biurowca Wola Retro, spełniając jeden z naszych strategicznych celów - dodaje Andrzej Oślizło.

Działalność deweloperska

W I kwartale br. deweloper sprzedał 533 mieszkania w porównaniu do 409 w IV kwartale 2022 r., co oznacza wzrost o 30%. Wobec rekordowego dla Develii I kwartału ubiegłego roku, w którym sprzedano 603 mieszkania, odnotowano spadek o 12%.

W pierwszych trzech miesiącach 2023 r. najwięcej mieszkań znalazło nabywców w projektach Aleje Praskie w Warszawie oraz Centralna Park i Grzegórzecka 77 w Krakowie. W I kwartale br. Develia sprzedała też 24 lokale w projektach Lizbońska na Saskiej Kępie oraz Ursynów #22 w Warszawie, realizowanych we współpracy joint venture z deweloperem Grupo Lar.

W I kwartale 2023 r. spółka przekazała 441 mieszkań w porównaniu do 186 lokali rok wcześniej. Cel zarządu to przekazanie 1900-2050 lokali w 2023 r.

W pierwszych trzech miesiącach roku Develia poszerzyła ofertę o 591 lokali z rozpoczętymi budowami. W 2023 r. spółka planuje wprowadzić do oferty i rozpocząć budowę 1850-2050 mieszkań.

Działalność komercyjna

Develia w I kwartale 2023 r. z sukcesem kontynuowała realizację strategii dezinwestycji nieruchomości komercyjnych. Zgodnie z postanowieniami przedwstępnej umowy ze stycznia br. Develia sfinalizowała w kwietniu sprzedaż biurowca Wola Retro w Warszawie. Kupującym jest spółka WR Office należąca do funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Adventum Group. Cenę sprzedaży ustalono na 69,3 mln euro. Kwota ta uwzględnia wartość nierozliczonych zachęt i kontrybucji dla najemców oraz wartość kosztów powiązanych z ustaleniami wynikającymi z due dilligence. Na ostateczny wynik transakcji będą miały wpływ także koszty transakcyjne oraz różnice kursowe.

Na początku 2023 r. Develia kontynuowała negocjacje dotyczące sprzedaży Arkad Wrocławskich. Celem spółki jest podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży tego budynku do końca bieżącego roku. W marcu 2023 r. zarząd Arkad Wrocławskich podjął decyzję o zamknięciu centrum handlowego Arkady Wrocławskie. Wpływ na nią miał brak rentowności obiektu spowodowany m.in. trudną sytuacją rynkową wywołaną pandemią COVID-19, wzrostem kosztów energii elektrycznej oraz wysoką inflacją. Szacunkowo działalność operacyjna centrum handlowego zostanie zakończona w pierwszym kwartale 2024 r.

Wyniki finansowe

Dane finansowe (tys. zł)

1Q2023

1Q2022

Zmiana

Przychody

257 224

97 559

163,66%

Zysk brutto ze sprzedaży

90 244

29 314

207,85%

Zysk brutto ze sprzedaży segment deweloperski

83 087

20 162

312,10%

Zysk brutto ze sprzedaży segment komercyjny

6 832

9 140

-25,25%

EBITDA

70 847

31 504

124,88%

EBITDA bez przeszacowań nieruchomości

75 564

13 292

468,49%

Zysk netto

58 389

13 057

347,19%

Skorygowany zysk netto*

61 805

5 823

961,39%

ROE

3,9%

0,9%

+3,0 p.p.

 

(*) – skorygowany zysk netto, liczony według wzoru: skorygowany zysk netto = zysk netto – zysk/(strata) z nieruchomości inwestycyjnych – przychody/koszty finansowe z tytułu wycen zobowiązań finansowych w EUR – podatek odroczony utworzony od korygowanych pozycji

Przychody grupy za I kwartał 2023 r. wyniosły 257,2 mln zł i były o blisko 164% wyższe wobec 97,6 mln zł rok wcześniej. Zysk netto grupy wyniósł 58,4 mln zł i był o ponad 347% wyższy od 13,1 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Zysk brutto ze sprzedaży z działalności deweloperskiej za pierwsze trzy miesiące 2023 r. wyniósł 83,1 mln zł przy przychodach 244,8 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży z usług najmu wyniósł 6,8 mln zł przy przychodach 12,1 mln zł.

- Na wyraźną poprawę wyników finansowych za I kwartał br. istotny wpływ miała ponad dwukrotnie większa liczba przekazań mieszkań w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wynika to harmonogramów prowadzonych przez nas inwestycji, na podstawie których,  przewidujemy kumulację przekazań w IV kwartale - mówi Paweł Ruszczak, wiceprezes zarządu Develii. - Sytuacja płynnościowa spółki jest bardzo dobra, a dodatkowo pozytywnie wpływa na nią konsekwentna realizacja strategii dezinwestycji nieruchomości komercyjnych i zakończona sukcesem sprzedaż biurowca Wola Retro, którą sfinalizowaliśmy w kwietniu. Dzięki środkom ze sprzedaży tej nieruchomości i spłacie kredytu związanego z projektem zmniejszymy zadłużenie o ok. 128 mln zł. Transakcja istotnie zwiększa też poziom wolnych środków i jednocześnie nasze możliwości inwestycyjne, co planujemy wykorzystywać w najbliższych miesiącach m.in. na zakup kolejnych atrakcyjnych gruntówdodaje Paweł Ruszczak.

W marcu br. Develia wyemitowała obligacje o wartości nominalnej 180 mln zł. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej WIBOR 3M powiększony o marżę 4,1% w skali roku. Papiery zostały uplasowane w ramach programu emisji do 600 mln zł.

Na koniec marca 2023 r. Develia posiadała łącznie 686,1 mln zł gotówki, krótkoterminowych aktywów finansowych i pozostałych aktywów finansowych wobec 481,6 mln zł na koniec 2022 r., co oznacza wzrost o 42,5%. Na koniec I kwartału 2023 r. zobowiązania finansowe wyniosły 818,8 mln zł w porównaniu z 679,9 mln zł na koniec 2022 r.

Develia