14-05-2020

Grupa Develia osiągnęła 65,4 mln zł zysku netto w I kwartale 2020

Grupa Develia osiągnęła 65,4 mln zł zysku netto w I kwartale 2020
• Przychody ze sprzedaży wyniosły 180,1 mln zł wobec 420,7 mln zł rok wcześniej. Zmiana wynika przede wszystkim z mniejszej liczby przekazań mieszkań: 421 wobec 1 163 rok wcześniej. Jest to zgodne z założeniami na I kwartał br.

• Zysk netto Grupy wyniósł 65,4 mln zł, czyli o ok. 40% mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. 
• W trzech pierwszych miesiącach 2020 r. deweloper sprzedał 311 lokali na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych, wobec 331 mieszkań w analogicznym okresie roku ubiegłego. 
• Na koniec I kwartału 2020 r. Develia posiadała 485,3 mln zł gotówki, co stanowi wzrost o ponad 42% w porównaniu do końca 2019 r., kiedy stan środków pieniężnych wyniósł 340,9 mln zł. 
• Na koniec I kwartału 2020 r. wskaźnik długu netto do kapitałów własnych obniżył się do poziomu 0,21 z 0,49 na koniec 2019 r. 

- Develia ma stabilną sytuacją finansową. Silna pozycja gotówkowa pozwala nam ze spokojem realizować wszystkie projekty. W ostatnich tygodniach widzimy stopniowy wzrost zaintereso-wania klientów mieszkaniami po przestoju spowodowanym koronawirusem, jaki miał miejsce w marcu. Uważnie obserwujemy sytuację na rynku, nastroje wśród klientów i w zależności od tego, będziemy reagować i uruchamiać kolejne inwestycje – mówi Michał Hulbój, p.o. prezesa Develii.

Działalność deweloperska

W pierwszych trzech miesiącach 2020 r. deweloper sprzedał 311 lokali na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych, wobec 331 mieszkań w analogicznym okresie roku ubiegłego. Develia przekazała 421 mieszkań w porównaniu do 1 163 lokali rok wcześniej.

W pierwszym kwartale br. Develia wprowadziła do sprzedaży mieszkania w Baltea Apartments w Gdańsku. To nowa inwestycja na Przymorzu, w której powstanie 239 lokali. Ponadto Develia rozpoczęła przedsprzedaż mieszkań V etapu osiedla Mała Praga w Warszawie. W projekcie przewidziano 48 lokali. Grupa wprowadziła także do oferty kolejne 86 lokali we wrocławskiej inwestycji Między Parkami. 

W związku z pandemią i istotnym spadkiem sprzedaży w marcu i kwietniu oraz zawieszeniem przez urzędy biegu procedur administracyjnych – co ma negatywny wpływ m.in. na uzyskiwa-nie pozwoleń na budowę, Develia planuje przesuniecie wprowadzenia części projektów do oferty oraz rozpoczęcia budów z II kwartału 2020 r. na drugą połowę roku, fazowanie więk-szych etapów inwestycji, zamianę etapów tak, aby oferta możliwie jak najbardziej odpowiadała sytuacji na rynku oraz potwierdzanie zapotrzebowania na kolejne etapy procesem przedsprzedaży na podstawie umów rezerwacyjnych.

W obecnej sytuacji Develia elastycznie dostosowuje ofertę, wprowadzając kolejne udogodnienia dla klientów, takie jak podpisywanie umów rezerwacyjnych bez konieczności dokonywania wpłaty, możliwość odstąpienia od umowy deweloperskiej bez konsekwencji oraz korzystny dla kupującego program płatności za mieszkanie.

Działalność komercyjna

W styczniu 2020 r. Develia sfinalizowała sprzedaż budynku biurowego Wola Center w Warszawie za 101,9 mln euro. W portfelu nieruchomości komercyjnych Develii znajdują się Arkady Wrocławskie i Sky Tower we Wrocławiu oraz Wola Retro w Warszawie.

Develia kontynuuje realizację strategii przyjętej w 2019 r. dla wrocławskiego Sky Tower, który docelowo ma stać się obiektem biurowo-usługowo-rozrywkowym. Pierwszy kwartał br. przy-niósł Sky Tower dalszą stabilizację portfolio najemców biurowych. Tenant-mix zasiliły trzy nowe firmy, dwóch dotychczasowych najemców przedłużyło swoje umowy, a kolejny powiększył wynajmowaną powierzchnię. Poziom komercjalizacji powierzchni biurowej obiektu zbliża się do 100%. 

W związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem i wprowadzeniem ograniczeń, Develia wprowadziła elementy tarczy antykryzysowej dla najemców, którzy zostali objęci administracyjnym ograniczeniem w funkcjonowaniu. Rozwiązanie to wpłynęło na spadek przychodów z czynszów najmu oraz opłat eksploatacyjnych w obiektach handlowych, w okresie od 14 marca do 4 maja 2020 r.

Przychody Grupy w I kwartale 2020 r. wyniosły 180,1 mln zł wobec 420,7 mln zł rok wcześniej. Develia wypracowała 65,4 mln zł zysku netto, czyli o ok. 40% mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. 

- Mniejsza liczba przekazań mieszkań 421 wobec 1 163 rok wcześniej ma swoje odzwierciedlenie w wynikach, ale jest to zgodne z naszymi założeniami na I kwartał br. Do końca roku planujemy przekazać jeszcze ok. 580-680 mieszkań. Koncentrujemy się na zaadaptowaniu do obecnej sytuacji, która niewątpliwie wpływa na całą branżę - mówi Paweł Ruszczak, członek zarządu ds. finansowych Develii.  

Skorygowany zysk netto ze sprzedaży bez wpływu przeszacowania nieruchomości i kredytów walutowych wyniósł 44,7 mln zł, czyli o 61,2% mniej w stosunku do I kwartału 2019 r.
Zysk brutto ze sprzedaży z usług najmu w I kwartale br. wyniósł 13,9 mln zł przy przychodach 23,6 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży z działalności deweloperskiej wyniósł 58,8 mln zł przy przychodach 156,5 mln zł.

Na koniec I kwartału 2020 r. Develia posiadała 485,3 mln zł gotówki, co stanowi wzrost o ponad 42% w porównaniu do końca 2019 r., kiedy stan środków pieniężnych wyniósł 340,9 mln zł. Na koniec I kwartału 2020 r. zobowiązania finansowe wyniosły 850 mln zł w porównaniu z 1 087 mln zł na koniec 2019 r. Wskaźnik długu netto do kapitałów własnych osiągnął poziom 0,21 – istotnie obniżył się z poziomu 0,49 na koniec 2019 roku. Biorąc pod uwagę sytuację na rynku wywołaną koronawirusem, obecny poziom wskaźnika potwierdza stabilną sytuację finansową Grupy. 

Na wyniki finansowe Develii w I kw. 2020 r. znaczący wpływ miały zdarzenia o charakterze jednorazowym. W rezultacie znaczącego umocnienia EUR w I kwartale br., nastąpił wzrost wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych w kwocie 74,4 mln zł. Jednocześnie odnotowano wzrost wyceny zobowiązań z tytułu kredytów w EUR w kwocie 24,9 mln zł. Reasumując, wzrost kursu EUR wpłynął na zwiększenie skonsolidowanego zysku brutto Develii o 49,5 mln zł.

Ponadto Develia ujęła w wynikach finansowych za I kwartał 2020 r. kwoty będące rezultatem poniesionych nakładów na nieruchomości inwestycyjne oraz rozliczenia z tytułu linearyzacji przychodów z najmu. Zmiany te spowodowały zmniejszenie skonsolidowanego zysku brutto o 8,3 mln zł.

Negatywnie na wyniki w kwocie 14,8 mln zł wpłynęło też rozliczenie zabezpieczenia stopy procentowej kredytu na budowę Wola Center. Rozliczenie nastąpiło w związku ze sprzedażą biurowca.

Develia