27-10-2022

Prospekt Develii dotyczący publicznego programu emisji obligacji zatwierdzony

Prospekt Develii dotyczący publicznego programu emisji obligacji zatwierdzony
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Develii umożliwiający emisję obli-gacji o wartości do 150 mln zł, które będą wprowadzone do obrotu na rynku regulowa-nym GPW Catalyst.

Zatwierdzenie publicznego programu emisji obligacji przez KNF pozwoli nam na dywersyfika-cję źródeł finansowania. Do kredytów bankowych oraz obligacji dla instytucji, które aktualnie ze względu na sytuację rynkową nie cieszą się dużym zainteresowaniem, dodajemy komponent obligacji skierowanych do inwestorów detalicznych. Możliwość korzystania z różnych źródeł finansowania postrzegamy jako pewien bufor bezpieczeństwa, który pozwoli nam ze spokojem realizować kolejne projekty. Jednocześnie sytuacja finansowa spółki pozostaje bardzo dobra, a sprzedaż nieruchomości komercyjnych, jak Arkady Wrocławskie i Wola Retro, do której aktual-nie dążymy, dodatkowo poprawi płynność Develii – mówi Paweł Ruszczak, wiceprezes Deve-lii. - Pierwszą emisję w ramach publicznego programu chcielibyśmy przeprowadzić w najbliż-szych miesiącach – dodaje Paweł Ruszczak.

Ustanowiony w lipcu 2022 r. program obligacji pozwala na emitowanie w jednej lub wielu se-riach obligacji o wartości do 150 mln zł. Obligacje mogą być emitowane jako obligacje nieza-bezpieczone, a warunki emisji kolejnych serii będą ustalane indywidualnie. Transakcje będą prowadzone w formie emisji publicznych, a obligacje będą wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym GPW Catalyst. Za organizację poszczególnych ofert, w tym tworzenie konsor-cjów dystrybucyjnych będzie odpowiadał Michael/Ström Dom Maklerski. Podmiot ten jest wio-dącym niebankowym domem maklerskim specjalizującym się w pozyskiwaniu finasowania dla firm na drodze emisji obligacji z dorobkiem blisko 250 transakcji o łącznej wartości przekracza-jącej 4 mld zł.

Develia w okresie od 2012 r. wyemitowała obligacje o wartości 1 300 mln zł, z czego 920 mln zł zostało już wykupionych. Aktualnie na Catalyst notowane są cztery serie o łącznej warto-ści 380 mln zł z terminami wykupów między majem 2023 r. a październikiem 2024 r.
Na koniec czerwca 2022 r. Develia posiadała 394,3 mln zł gotówki i krótkoterminowych akty-wów finansowych.

 

Develia