19-02-2021

Sprzedaż 3100 lokali w 2025 roku

Sprzedaż 3100 lokali w 2025 roku
Develia z nową strategią
Develia opublikowała nową strategię na lata 2021-2025, która przewiduje zwiększenie wartości spółki poprzez wzrost skali działalności. Deweloper planuje skoncentrować się na segmencie mieszkaniowym i istotnie zmniejszyć zaangażowanie w segmencie ko-mercyjnym, a odzyskane środki reinwestować w najbardziej perspektywiczne obszary rynkowe, w tym mieszkania i segment najmu instytucjonalnego (PRS). 
 
- Na podstawie analizy spółki, rynku i konkurencji wyznaczyliśmy cele długoterminowe oraz potencjał budowania wartości dla akcjonariuszy do 2025 r. Wierzymy w długoterminowy wzrost szeroko pojętego rynku mieszkaniowego, dlatego chcemy skupić większość zasobów spółki na dynamicznym rozwoju tego segmentu. Stawiamy sobie za cel osiągnięcie rocznej sprzedaży na poziomie 3 100 lokali w 2025 r. Zrealizujemy go poprzez rozbudowę i uatrakcyjnienie oferty m.in. dzięki zastosowaniu na wybranych inwestycjach nowoczesnych rozwiązań ekologicznych oraz rozszerzenie oferty w segmencie standard plus i wyższym. Nie wykluczamy także rozpo-częcia działalności w kolejnych miastach – mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii. - Ponadto zamierzamy wejść na rynek PRS i realizować powtarzalne projekty w skali 300-400 lokali rocznie. Rozważamy rozwój tego segmentu działalności w oparciu o partnerstwo z jednym z wybranych graczy strategicznych. Rozwój w perspektywicznych obszarach nabierze tempa między innymi dzięki sprzedaży posiadanych aktywów komercyjnych – dodaje Andrzej Ośli-zło.
 
W ocenie zarządu Develii argumentami przemawiającymi za rozwojem rynku mieszkaniowego są: przewaga popytu nad podażą, polityka niskich stóp procentowych, która pozytywnie wspie-ra ceny mieszkań i zdolność kredytową, a także transfer kapitału z lokat do sektora nierucho-mości.
 
W ramach strategii grupa Develia planuje:
 
Istotnie zwiększyć skalę działania w segmencie mieszkaniowym do poziomu sprzedaży 3 100 mieszkań w 2025 r. Średnioroczne tempo wzrostu (CAGR) na poziomie 18%.
Dezinwestycje portfela biurowego i handlowego oraz równoległą budowę segmentu jednostek mieszkaniowych dla klienta instytucjonalnego (PRS), tym samym zwięk-szenie kapitału zaangażowanego w segment mieszkaniowy z 50 proc. w 2020 r. do 85 proc. kapi-tałów własnych w 2025 r.
Istotnie zwiększyć ROE do 15 proc. rocznie.
Aktywnie kreować i uczestniczyć w istotnych, nowych trendach rynkowych również poprzez nawiązywanie partnerstw, sojuszy i M&A.
Aktywnie budować markę solidnego pracodawcy i partnera biznesowego oraz nowo-czesnego dewelopera, dbając o pozytywne relacje i lojalność pracowników oraz klientów.
Przekierowywać swoje działania w kierunku pozytywnego oddziaływania na środowisko oraz dostosowywać wybrane projekty do kontekstu miejskiego. Celem jest również wzmacnianie pozycji wiarygodnego partnera społeczności lokalnych, wykazującego się odpowiedzialnością za środowisko naturalne. W ramach produktu mieszkaniowego grupa planuje również rozszerzenie i wyróżnienie swoich produktów w zakresie ekologii, funkcjo-nalności, nowoczesności i przyjaznego otoczenia, m.in. poprzez wprowadzenie na wybra-nych inwestycjach dodatkowych elementów, takich jak stacje ładowania pojazdów elek-trycznych, punkty odbioru paczek czy atrakcyjne place zabaw.
Nawiązać współpracę Joint Venture w obszarze magazynowym na bazie posiadanego gruntu w Malinie koło Wrocławia i częściową dezinwestycję. Spółka dąży do wypracowania pierwszych zysków z projektu w Malinie w latach 2024-2025.
 
- Na czele Develii stoją doświadczeni menedżerowie, którzy wspólnie z dobrym i sprawnym zespołem mają potencjał do osiągnięcia założonych celów. W mojej ocenie perspektywy wy-glądają obiecująco. Nowy zarząd ma wsparcie rady nadzorczej w realizacji ambitnej strategii rozwoju na kolejne lata – mówi Jacek Osowski, przewodniczący rady nadzorczej Develii.
 
Grupa Develia wyznaczyła także długoterminowe cele finansowe. Spółka skupi się na popra-wie efektywności – zakłada wzrost ROE z obecnych 7 proc. do 15 proc. rocznie. Deweloper chce utrzymywać bezpieczną strukturę finansowania na poziomie spółek porównywalnych, czyli wskaźnika zadłużenia dług netto/kapitały własne na poziomie 0,3-0,49.
 
- Aktywnie podchodzimy do budowy banku ziemi m.in. poprzez zwiększanie roli działu zakupu gruntów w organizacji. Interesują nas działki o uregulowanej sytuacji prawnej, które pozwolą na uzyskanie satysfakcjonującej marży. W najbliższych latach na zakupy gruntów i ewentualne transakcje M&A chcemy wydawać rocznie średnio 350 mln zł. To umożliwi nam zbudowanie banku gruntów na ponad 10 000 lokali w 2025 r. i zapewni spółce dalszy rentowny rozwój w kolejnych latach. Realizacja planu rozwojowego pozwoli nam na zwiększenie wartości spółki i jednocześnie osiągnięcie potencjału dywidendowego na poziomie ponad 650 mln zł, które bę-dziemy mogli wypłacić akcjonariuszom w latach 2021-2025 – mówi Paweł Ruszczak, wice-prezes zarządu Develii. 
 
Develia stawia sobie za cel umocnienie pozycji na obecnych rynkach, m.in. poprzez urucho-mienie nowych projektów, w tym w Katowicach, a także rozwój relacji z partnerami zewnętrz-nymi, w tym samorządami. Jednocześnie spółka rozważa inwestycje w kolejnym dużym mie-ście, a także w 1-2 mniejszych miastach na zasadzie partnerstwa. Spółka nie wyklucza trans-akcji M&A, które mogłyby przyczynić się zarówno do umocnienia pozycji na obecnych rynkach, jak i do szybszego wejścia na nowy rynek. Spółka zakłada, że m.in. dzięki synergiom koszto-wym, ROE i marżowość w transakcjach M&A zapewnią wyższy poziom niż przy tradycyjnym zakupie gruntu. Potencjalne przejęcia mogą także poprawić mnożniki uzyskiwane na poziomie Develii z uwagi na zwiększanie skali.
 
Zarząd Develii określił również cele w segmentach mieszkaniowym i komercyjnym na 2021 r. Cel sprzedaży mieszkań na ten rok to 1750-1850 lokali wobec niespełna 1400 w 2020 r.
 
- Zakładamy 30 proc. wzrost w stosunku do ubiegłego roku. W 2021 r. planujemy przekazania na poziomie 1800-1900 lokali, czyli ponad 55 proc. więcej w porównaniu do 2020 r. Do oferty chcemy wprowadzić 1500-1700 mieszkań, czyli kilkanaście procent więcej w stosunku do poprzednie-go roku. W każdym z miast, w którym działamy, zamierzamy uruchomić nowe inwestycje - za-równo kolejne etapy realizowanych już osiedli, jak i zupełnie nowe projekty w Warszawie i Gdańsku. Ponadto w tym roku planujemy rozpocząć realizację pierwszego projektu mieszka-niowego w segmencie najmu instytucjonalnego, który oceniamy jako bardzo perspektywiczny - mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii. – W segmencie komercyjnym stawiamy sobie za cel przygotowanie do sprzedaży budynku Sky Tower, a na przełomie 2021 i 2022 r. sprzedaż biu-rowca Wola Retro w Warszawie – dodaje Andrzej Oślizło.
 
Develia zamierza przeprowadzić dezinwestycje posiadanego portfela nieruchomości w obsza-rze biurowo-handlowym. W kolejnych latach spółka dopuszcza realizację wyłącznie projektów mixed-use wspierających komponent mieszkaniowy według strategii: buduj, komercjalizuj, sprzedaj, po odzyskaniu kapitału zainwestowanego w obecnie posiadane budynki. Obszar komercyjny Develii skupi się na poprawie wartości obecnych budynków i ich sprzedaży lub przekształceniu gruntów na działalność podstawową, w tym PRS. W przyszłości spółka do-puszcza także realizację projektów biurowych w innej niż dotychczas formule, np. podziale zysków lub partnerstwach, co wymaga niższego zaangażowania kapitałowego.
 
Zmiana sytuacji na rynku nieruchomości komercyjnych, która jest efektem pandemii Covid-19 wpłynęła na wyceny nieruchomości komercyjnych należących do grupy Develia.  W wynikach za IV kw. 2020 r. Develia rozpozna spadek wyceny Arkad Wrocławskich o 9,8 mln euro (45 mln zł) i Sky Tower o 32,7 mln euro (150,8 mln zł). O 9,5 mln zł zostanie też obniżona wycena Wola Retro, a wartość gruntu w Malinie zostanie obniżona o 17,1 mln zł. Jednocześnie wzrost kursu euro spowoduje zwiększenie wartości nieruchomości grupy w IV kw. o 20,7 mln zł. Wpływ wycen nieruchomości inwestycyjnych oraz zobowiązań finansowych w całym 2020 r. spółka szacuje na 252,5 mln zł.
Zarząd Develii prognozuje, że skonsolidowany wynik netto grupy Develia za 2020 r. powinien mieścić się w przedziale minus 133-143 mln zł. Duży wpływ na osiągniętą stratę miały zdarze-nia o charakterze jednorazowym opisane powyżej. 
Develia