08-04-2024

Archicom opublikował kolejny raport ESG

Archicom opublikował kolejny raport ESG
Odpowiedzialność społeczna i środowiskowa jest głęboko zakorzeniona w DNA marki Archicom. Dlatego też organizacja wdraża dobre praktyki i realizuje szereg inicjatyw o pozytywnym oddziaływaniu, nie ustając jednocześnie w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań. Deweloper podsumował swoje zaangażowanie w tym obszarze, publikując w ostatnich dniach najnowsze wydania Raportu Zrównoważonego Rozwoju za 2023 r.

Zgodnie z coroczną praktyką Archicom opublikował już trzecie w swojej historii wydanie raportu ESG, który podsumowuje działania na płaszczyźnie zrównoważonego rozwoju w minionym roku. Mając świadomość swojej odpowiedzialności w roli współczesnego dewelopera, spółka niezmiennie nadaje priorytet redefinicji codziennych doświadczeń mieszkańców osiedli, a także pracowników. Realizuje ten cel zarówno poprzez kształtowanie jakościowej tkanki miejskiej, jak i wdrażanie najlepszych praktyk wewnątrzfirmowych.

Naszą intencją jest, aby zrównoważony rozwój Grupy Archicom wynikał z codziennej pracy. Nasza odpowiedzialność jest zaszyta głęboko w metodologii pracy. Wierzymy, że dane, które zbieramy i analizujemy, potwierdzą słuszność naszych działań i pomogą nam zmaksymalizować ich efekty. Raportowanie dla nas jest wynikową podjętych działań. Chcemy rozwijać się również w tym obszarze, wobec tego postanowiliśmy rozpocząć raportowanie zgodnie ze standardem ESRS już w tym roku zapowiada w liście otwierającym raport Waldemar Olbryk, Prezes Zarządu w Archicom.

Nowy standard raportowania

W tegorocznym raporcie zrównoważonego rozwoju Archicom wdrożył nowy standard raportowania, przygotowując się do wdrożenia wytycznych obowiązujących spółkę od 2025 r. W dotychczasowych publikacjach deweloper korzystał ze standardu GRI, który został zastąpiony ESRS. Ważnym elementem przygotowań do nowych obowiązków informacyjnych wynikających z zapisów dyrektywy CSRD było przeprowadzenie analizy podwójnej istotności. Odnosi się ona do dwutorowego podejścia w ocenie informacji niefinansowych – wpływu organizacji na środowisko i społeczeństwo oraz zmian w środowisku i społeczeństwie, które mogą oddziaływać na funkcjonowanie organizacji.

W ramach dialogu z interesariuszami deweloper przeprowadził również badanie ankietowe, w którym wzięli udział m.in. pracownicy, partnerzy biznesowi, inwestorzy i marketingowcy. Jego efektem było wyznaczenie 21 kluczowych dla interesariuszy aspektów związanych z ESG, a także zidentyfikowanie najważniejszych obszarów, na które Archicom może mieć negatywny lub pozytywny wpływ.

Poprzez zrealizowany proces spółka wypracowała matrycę i listę istotnych oddziaływań, ryzyk i możliwości, dzięki czemu zweryfikowała słuszność dotychczasowego podejścia do działań na rzecz środowiska i ludzi.

Standaryzacja wiedzy i podział odpowiedzialności

Osobą odpowiedzialną za kwestie zrównoważonego rozwoju, w tym jego raportowanie w Grupie Archicom jest Waldemar Olbryk, Prezes Zarządu, który współpracuje ściśle z powołanym w 2023 r. zespołem ESG. Dyrektor działu raportuje postępy prac nad bieżącą realizacją strategii, wykorzystując do tego nowopowstały system ESGFlow, który umożliwia efektywne monitorowanie, analizowanie i raportowanie. Wspiera on także systematyzację i zarządzanie informacjami z obszaru ESG. System ten został zbudowany zgodnie z wymogami w zakresie zewnętrznego audytu, który zostanie przeprowadzony już w przyszłym roku.

Z każdym kolejnym raportem stajemy się coraz bardziej dojrzałą organizacją pod kątem zrównoważonego rozwoju. To dla nas nadrzędna wartość, dlatego też realizujemy działania o potwierdzonej efektywności, a także poszukujemy innowacyjnych rozwiązań – nie obawiamy się eksperymentów. Aby przygotować się do nowych obowiązków związanych z raportowaniem, współpracujemy z ekspertami zewnętrznymi. Fundacja non-profit Climate Strategies Poland pomogła nam pozyskać wiedzę w zakresie liczenia śladu węglowego, a firma Deloitte doradzała w zakresie gotowości do raportowania i wzięła udział w procesie analizy podwójnej istotności. Współpracowaliśmy również z niezależnym dendrologiem – podsumowuje Waldemar Olbryk, Prezes Zarządu w Archicom.

Archicom dąży do tego, aby każdego roku zwiększać zakres analizowanych kategorii działań. W tegorocznym raporcie już po raz drugi zmierzony został ślad węglowy z zakresu 1. i 2. Deweloper zredukował go o 19%, pomimo znaczącego wzrostu skali swojej działalności. Wypracowany wynik jest efektem m.in. zwiększenia udziału zielonej energii elektrycznej z 0 do 49% rdr. Spółka podjęła również próbę zmierzenia śladu węglowego z zakresu 3., aby na szerszą skalę został on wdrożony w kolejnej publikacji. Drugi rok z rzędu wykonana została także analiza dendrologiczna. W 2023 r. jakościowy odsetek drzew posadzonych jest o 82% wyższy od wyciętych. Patrząc wstecz, w ciągu ostatnich dwóch lat jakościowy bilans liczby drzew posadzonych względem usuniętych wynosi 2,97. Oznacza to, że deweloper w ramach nasadzeń dobrowolnych i kompensacyjnych posadził blisko 3 drzewa za każde, które wycięto.

Archicom zapowiada, że aktualnym priorytetem w obszarze raportowania jest dalsza analiza stanu obecnego oraz opracowanie plany działań do istotnych oddziaływań, ryzyk i możliwości wypracowanych i zatwierdzonych w procesie analizie podwójnej istotności. Plan ten umożliwi deweloperowi realizację priorytetowych działań z uwzględnieniem realnych możliwości organizacji. Wspomniane działania stanowią jeden z głównych elementów przygotowań do dalszego raportowania zgodnie z wymogami ESRS, zbierania doświadczeń, wypracowania narzędzi do kalkulacji, a przede wszystkim wyznaczania standardów odpowiedzialności społecznej i środowiskowej w branży deweloperskiej.

Archicom