03-04-2024

Develia z rekordowymi wynikami

Develia z rekordowymi wynikami
Grupa osiągnęła 275,4 mln zł zysku netto w 2023 r.
  • W 2023 r. przychody ze sprzedaży grupy Develia wyniosły 1607,8 mln zł, wobec 1067,9 mln zł w 2022 r., czyli o 51% więcej.
  • Skorygowany zysk netto grupy wypracowany w 2023 r. to 292,5 mln zł, co oznacza wzrost o 23% w stosunku do 2022 r.
  • Zysk netto grupy wyniósł 275,4 mln zł wobec 230,9 mln zł w 2022 r., co oznacza wzrost o 44,4 mln zł.
  • W minionym roku Develia sprzedała 2674 lokale na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych w porównaniu z 1636 rok wcześniej.
  • W 2023 r. deweloper przekazał 2751 lokali wobec 2016 w 2022 r.
  • Na koniec grudnia 2023 r. Develia posiadała 703,4 mln zł gotówki i krótkoterminowych aktywów finansowych.
  • W lipcu 2023 r. Develia podpisała umowę dotyczącą nabycia 100% udziałów polskich spółek zależnych od Nexity, francuskiej firmy deweloperskiej.
  • W ubiegłym roku Develia kontynuowała dezinwestycje aktywów komercyjnych. Grupa sfinalizowała transakcję sprzedaży Wola Retro w Warszawie oraz zawarła przedwstępną umowę sprzedaży Arkad Wrocławskich.

- Rok 2023 był dla Develii rekordowy zarówno pod względem wyników sprzedaży, jak i finansowych. Znaleźliśmy nabywców na 2674 lokale i przekazaliśmy klucze do 2751 mieszkań, z nawiązką spełniając cele, jakie wyznaczyliśmy na 2023 r. Przejęcie 100% udziałów polskich spółek Nexity i zwiększenie sprzedaży mieszkań o ponad 60% umocniło pozycję Develii w czołówce największych deweloperów w Polsce - mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii. W minionym roku konsekwentnie kontynuowaliśmy realizację strategii dezinwestycji obiektów komercyjnych i jesteśmy coraz bliżej osiągnięcia celu. Sprzedaliśmy warszawski biurowiec Wola Retro i podpisaliśmy przedwstępną umowę sprzedaży Arkad Wrocławskich, które są ostatnim budynkiem komercyjnym w portfolio Develii. Podjęliśmy także działania, które pozwolą nam zwiększyć zaangażowanie w segmencie PRS. Wspólnie z naszym partnerem w 2023 r. uruchomiliśmy platformę do zarządzania najmem, z kolei na początku tego roku podpisaliśmy umowę joint venture, w ramach której w roli dewelopera zrealizujemy obiekt zamieszkania dla studentów. To był dla naszego zespołu intensywny, ale jednocześnie bardzo udany rok, co odzwierciedlają prezentowane wyniki - dodaje Andrzej Oślizło.

Działalność deweloperska

W 2023 r. Develia sprzedała 2674 lokale na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych wobec 1636 lokali w 2022 r., czyli o 63 proc. więcej. Największą roczną sprzedaż deweloper odnotował w projektach: Aleje Praskie, Krakowska Vita, Lizbońska, Ursynów#22 w Warszawie, Orawska i Ślężna Vita we Wrocławiu, Centralna Park i Grzegórzecka 77 w Krakowie, Via Flora w Gdańsku oraz Ceglana Park w Katowicach.

W minionym roku Develia wprowadziła do sprzedaży i rozpoczęła budowę 2858 lokali, czyli o ponad 60% więcej niż w 2022 r. Spółka osiągnęła ten wynik dzięki dużemu, zdywersyfikowanemu bankowi gruntów, silnej pozycji finansowej oraz wysokiemu popytowi ze strony nabywców, który był pobudzony m.in. przez program „Bezpieczny Kredyt 2%”.

W lipcu 2023 r. Develia sfinalizowała umowę dotyczącą nabycia 100% udziałów polskich spółek zależnych od Nexity, francuskiej firmy deweloperskiej, za 100 mln euro. Dzięki przejęciu Develia zwiększyła liczbę mieszkań w budowie o ok. 1400 oraz bank ziemi o ok. 2200 lokali w Warszawie i Krakowie, które są dla spółki miastami najbardziej atrakcyjnymi z perspektywy biznesowej oraz w Poznaniu, gdzie deweloper nie prowadził wcześniej działalności. Transakcja została sfinansowana kredytem i ze środków własnych.

W 2023 r. Develia kontynuowała współpracę z deweloperem Grupo Lar. W ramach spółki joint venture firmy zrealizują trzy inwestycje mieszkaniowe w Warszawie, w których powstanie łącznie 600 lokali. Budowa osiedli Lizbońska na Saskiej Kępie oraz Ursynów #22 zakończą się w 2024 r. W planach jest kolejna inwestycja na Białołęce.

Develia jest otwarta na realizację kolejnych projektów w ramach joint venture, czego przykładem jest podpisana w marcu br. umowa joint venture z grupą podmiotów kontrolowanych przez TFI Rockbridge, spółką Derby Investments oraz grupą inwestorów indywidualnych. W ramach współpracy powstanie wieloetapowe osiedle z około 1600 mieszkaniami i lokalami usługowymi w Gdyni.

W 2023 r. Develia aktywnie zwiększała bank ziemi, który pozwoli spółce w kolejnych miesiącach i latach uruchamiać nowe projekty. Deweloper podpisał w sumie 20 umów przyrzeczonych i przedwstępnych na zakup gruntów, które umożliwią wybudowanie blisko 2 tys. mieszkań o łącznej powierzchni ponad 110 tys. mkw. Tym samym, uwzględniając grunty przejęte w ramach transakcji z Nexity, na koniec 2023 r. Develia dysponowała działkami umożliwiającymi wybudowanie ponad 10 tys. mieszkań.

Działalność komercyjna

Zgodnie z założeniami strategii, Develia w minionym roku dalej redukowała swoje zaangażowanie w segmencie komercyjnym. W kwietniu 2023 r. grupa sfinalizowała sprzedaż biurowca Wola Retro w Warszawie. Wartość transakcji wyniosła 69,3 mln euro, a nabywcą był fundusz inwestycyjny zarządzany przez Adventum Group.

Pod koniec 2023 r. Develia zawarła przedwstępną umowę sprzedaży Arkad Wrocławskich. Cena sprzedaży została ustalona na 42,9 mln euro, a finalizacja transakcji powinna nastąpić nie później niż do końca sierpnia 2025 r. Planowane jest zakończenie działalność operacyjnej centrum handlowego w II kwartale 2024 r.

Develia stopniowo zwiększa swoje zaangażowanie i kompetencje na rynku najmu instytucjonalnego. Jest to dla grupy forma dywersyfikacji i uzupełnienia działalności podstawowej w sektorze mieszkaniowym. W III kwartale 2023 r., wspólnie z partnerem technologicznym - firmą The Heart, Develia uruchomiła platformę flatte służącą do kompleksowego zarządzania najmem. Z kolei na początku 2024 r. deweloper zawarł umowę joint venture z funduszem CEE Student Housing Fund, w ramach której we Wrocławiu powstanie obiekt zamieszkania dla studentów z ponad 300 pokojami.

Wyniki finansowe

Dane finansowe (tys. zł)

2023

2022

Zmiana

Przychody

1 607 825

1 067 919

50,56%

Zysk brutto ze sprzedaży

483 099

361 971

33,46%

Zysk brutto ze sprzedaży segment deweloperski

465 975

334 976

39,11%

Zysk brutto ze sprzedaży segment komercyjny

14 792

27 032

-45,28%

EBITDA

332 537

291 242

14,18%

EBITDA skorygowana*

355 535

292 411

21,59%

Zysk netto

275 385

230 940

19,25%

Skorygowany zysk netto*

292 525

237 887

22,97%

ROE

17,78%

16,18%

+1,61 pp.

ROE skorygowane*

18,89%

16,67%

+ 2,23 pp.

 

(*) – skorygowany zysk netto, liczony według wzoru: skorygowany zysk netto = zysk netto skorygowany o sumę przeszacowań netto z tytułu nieruchomości inwestycyjnych i zapasów – przychody/koszty finansowe z tytułu wycen zobowiązań finansowych w EUR – podatek odroczony utworzony od korygowanych pozycji (odpowiednio ROE i EBITDA)

Przychody grupy w 2023 r. wyniosły 1607,8 mln zł wobec 1067,9 mln zł rok wcześniej. Develia wypracowała 275,4 mln zł zysku netto wobec 230,9 mln zł w 2022 r. Skorygowany zysk netto liczony zgodnie z polityką dywidendową wyniósł 292,5 mln zł, czyli o 23% więcej niż w 2023 r.

Zysk brutto ze sprzedaży z działalności deweloperskiej wyniósł w ubiegłym roku 466 mln zł przy przychodach 1573 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży z usług najmu wyniósł 14,8 mln zł przy przychodach 31,5 mln zł.

- W 2023 r. osiągnęliśmy najwyższą w historii spółki liczbę przekazań mieszkań, co pozytywnie przełożyło się na wyniki finansowe. Wypłacona inwestorom dywidenda w wysokości 179 mln zł nie wpłynęła negatywnie na możliwość rozwoju spółki, co widać po dynamicznym zwiększaniu skali działalności Develii w 2023 r. Bardzo dobra sytuacja płynnościowa zapewnia nam duże możliwości inwestycyjne i elastyczność w reagowaniu na kolejne szanse rynkowe w nadchodzących miesiącach - mówi Paweł Ruszczak, wiceprezes zarządu Develii.

Pod koniec ubiegłego roku Develia wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 160 mln zł w ramach programu emisji obligacji do kwoty 650 mln zł. Oprocentowanie 4-letnich obligacji zostało ustalone w oparciu o WIBOR 3M powiększony o marżę 3,4% w skali roku.

W 2023 r. Develia wypłaciła akcjonariuszom dywidendę w wysokości 179 mln zł, czyli 0,40 zł na akcję.

Na koniec 2023 r. Develia posiadała 703,4 mln zł gotówki i krótkoterminowych aktywów finansowych w porównaniu do 481,6 mln zł na koniec 2022 r., a zobowiązania finansowe wyniosły 883,9 mln zł w porównaniu z 583,9 mln zł na koniec 2022 r.

Develia